Informacje o Cechu

Cech Rzemiosł Różnych w Lesznie powstał w dniu 1 stycznia 1956 r.po rozwiązaniu z dniem 31 grudnia 1955 r. struktur Okręgowego Związku Cechów w Lesznie. Cech jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz organizacji pracodawców; posiada osobowość prawną.

 

 

 

Cele i zadania

 

Do zadań cechu należy m.in.:

 

-dbanie o prawidłowy rozwój rzemiosła

 

-utrzymywanie i podnoszenie godności zawodowej członków

 

-prowadzenie wśród członków pracy społeczno-wychowawczej

 

-reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów władzy i administracji państwowej

 

-udzielanie rzemieślnikom pomocy przy wykonywaniu rzemiosła w drodze porad i informacji,wystąpień i interwencji

 

-propagowanie, koordynowanie i nadzorowanie przygotowania zawodowego w zakładach szkolących

 

-udzielanie pomocy członkom cechu w zapewnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy