Przebieg egzaminu czeladniczego.

Aktualności

 • Dodano: 2023-04-21

Przebieg egzaminu czeladniczego.


Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego. Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej. Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.

Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego. Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej.
Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.
Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.
Etap teoretyczny egzaminu odbywa się w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu lub w Biurach Pełnomocnika Izby w Pile, Lesznie i Koninie albo w innych jednostkach egzaminacyjnych podczas sesji wyjazdowych.
Etap teoretyczny rozpoczyna się od części pisemnej, która polega na rozwiązaniu testu wyboru. Kandydat udziela odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • rachunkowość zawodowa,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.

Każdy zdający otrzymuje zestaw pytań egzaminacyjnych posiadający określony numer. Na każdy wyżej wymieniony temat udziela odpowiedzi na 7 pytań. Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi, z  których tylko jedna jest prawidłowa.
Po wystawieniu ocen z części pisemnej egzaminu rozpoczyna się część ustna, która polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • technologia,
 • maszynoznawstwo,
 • materiałoznawstwo.

Zdający losuje zestaw pytań, następnie przygotowuje się do udzielenia odpowiedzi przez około 10 minut i po zaproszeniu przez zespół egzaminacyjny do stołu komisji przystępuje do udzielenia odpowiedzi. Odpowiedziom tym przysłuchuje się cały zespół egzaminacyjny, który wspólnie ustala oceny za odpowiedzi na poszczególne pytania. Czas trwania części ustnej nie może być dłuższy niż 30 minut. Każdy zestaw pytań ustnych składa się z 3 oddzielnych zestawów obejmujących po 3 pytania z każdego tematu. Po sporządzeniu przez sekretarza protokołów z egzaminu wszyscy uczestnicy składają podpisy.
Na zakończenie etapu teoretycznego egzaminu następuje poinformowanie o zakończeniu tego etapu bez ogłaszania wyniku egzaminu. Ogłoszenie wyniku egzaminu w przypadków uczniów III klasy szkoły branżowej I stopnia nastąpi do końca roku szkolnego nie później niż pierwszego dnia roboczego września.
Informacja o możliwości pobrania wyniku egzaminu zostanie przesłana wiadomością SMS. W celu uzyskania wyniku egzaminu czeladniczego należy wejść na stronę www.irpoznan.com.pl, następnie przejść do zakładki wyniki egzaminów oraz zalogować się do systemu poprzez podanie loginu i hasła lub poprzez odbiór osobisty dokumentu w Wydziale Oświaty Izby w Poznaniu lub biurach Pełnomocników Izby w Lesznie, Koninie oraz Pile w godzinach od 8:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku.
W  odniesieniu do pozostałych zdających egzaminy ogłoszenie wyniku końcowego egzaminu nastąpi w ciągu miesiąca od ukończenia ostatniego etapu egzaminu. Informacja o możliwości pobrania wyniku egzaminu również zostanie przesłana wiadomością SMS.
Uczniowie III klasy szkoły branżowej I stopnia w dniu etapu teoretycznego egzaminu dodatkowo uzyskają zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu czeladniczego, które upoważnia do odbioru świadectwa ukończenia szkoły. W przypadku niezłożenia w szkole w/w zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu czeladniczego do końca roku szkolnego, uczeń będzie powtarzał ostatnią klasę szkoły.
Osoby, które zdały egzamin, otrzymują świadectwo czeladnicze. Osoby, które nie zdały egzaminu, otrzymują szczegółową informację na temat ocen za poszczególne zadania i tematy egzaminacyjne. Zdający, który uzyskał negatywny wynik egzaminu ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego to zadanie lub zadania, albo/i ten temat lub tematy, z których otrzymał ocenę niedostateczną. Na wniosek zdającego egzamin poprawkowy może obejmować cały etap albo odpowiednio część pisemną lub część ustną etapu teoretycznego.  
W celu przystąpienia do egzaminu poprawkowego kandydat powinien złożyć do Izby informację o wyniku końcowym egzaminu, wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu oraz dowód potwierdzający wniesienie opłaty za egzamin poprawkowy.


Najnowsze informacje

Szanowni Rzemieślnicy.

Biuro Cechu 02.05.2023 r. (wtorek) będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej

Nowe zasady egzaminowania

Procedury egzaminacyjne od 1 marca 2023 r.

Czytaj więcej

LIDER KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO.

Zaproszenie do udziału w konkursie LIDER KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO.

Czytaj więcej